Start Artykuły Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego
Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 13 stycznia 2011 19:20

Projekt autorstwa Michała Jodko oraz Aliny Stęperskiej pt. Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ełckim o wartości 183 215 zł będzie realizowany przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku od 01.10.2010 do 31.07.2011 roku.
Projekt jest zgodny z celami PO KL priorytetem IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działaniem 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 

CEL GŁÓWNY:
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2010/11 poprzez wsparcie 70 nauczycieli przedmiotów zawodowych, w zawodach kluczowych z uwagi na rozwój gospodarczy regionu.
Posiadana przez nauczycieli wiedza jest przestarzała i nieadekwatna do szybkiego tempa zmian, jakie zachodzą na świecie. Zmieniają się trendy, wprowadzane są wciąż nowe technologie. Szansą na zmianę tej sytuacji mogą być różnorodne szkolenia, które pomogą nauczycielom dostosować swoje kwalifikacje do wymogów gospodarki opartej na wiedzy. Projekt eliminuje barierę finansową, jest szansą dostępu nauczycieli do oferty edukacyjnej, która umożliwia podwyższenie ich kwalifikacji zawodowych, a w rezultacie przyczyni się do wzrostu efektów kształcenia i atrakcyjności szkół zawodowych, kształcących w kierunkach zgodnych z lokalną i regionalną polityką edukacyjną.
Dzięki realizacji projektu zwiększy się m.in. wykorzystanie ICT w procesie nauczania, nastąpi wzrost kompetencji informatycznych nauczycieli, co przyczyni się do podniesienia poziomu jakości i atrakcyjności kształcenia, poziomu wykorzystania pracowni komputerowych na zajęciach z przedmiotów zawodowych Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 70 nauczycieli kształcenia zawodowego w zawodach związanych z: elektroniką, mechatroniką, informatyką, hotelarstwem, turystyką, drogownictwem, geodezją, logistyka oraz ochroną środowiska ze szkół zawodowych i placówek kształcenia zawodowego Powiatu Ełckiego, w tym w tym 14 nauczycieli (20% osób) powyżej 45 roku życia.
Szkolenia będą miały charakter modułowy.
Moduł 1
Aktualizacja wiedzy merytorycznej zawodowej 60 nauczycieli. Szkolenie realizowane będzie w formie 20 h seminariów z 6 kluczowych branż (łącznie 120 h): elektronicznej, mechanicznej, mechatronicznej, informatycznej, hotelarsko-turystycznej, ekonomiczno-handlowej oraz w formie 10 wyjazdów studyjnych na wystawy, targi (Polagra-Tech, Taropak, Gastro Trendy, Tour Salon, Investfield, Gift Expo- Targi Poznańskie 2010), na wyższe uczelnie) w celu poznania najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych ww. branżach. Seminaria prowadzone przez specjalistów w danej branży.
Moduł 2
ICT w dydaktyce przedmiotów zawodowych technicznych-szkolenia w formie 8 h wykładów oraz 24 h warsztatów w 3 grupach po 10 osób (łącznie 30 osób). Dodatkowo nauczyciele otrzymają wsparcie w formie 20 godzin e-learningu z zakresu metodyki nauczania oraz 10 godzin konsultacji on-line. Szkolenia będą dotyczyły komputerowego wspierania projektowania w oparciu o programy typu CAD, grafiki komputerowej, obsługi stanowisk techno-dydaktycznych w pracowni mechatronicznej oraz wykorzystania tablicy interaktywnej.
Moduł 3
ICT w dydaktyce pozostałych przedmiotów zawodowych -szkolenia w formie 8 godzin wykładów oraz 24 godzin warsztatów w 3 grupach po 10 osób (łącznie 30 osób). Dodatkowo nauczyciele otrzymają wsparcie w formie 20 godzin e-learningu z zakresu metodyki nauczania oraz 10 godzin konsultacji on-line. Szkolenia będą dotyczyły korzystania z programów komputerowych do symulacji i modelowania procesów środowiskowych, produkcyjnych i ekonomicznych oraz wykorzystania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym.
Moduł 4
Języka angielski metodą przyśpieszonego uczenia się Career English dla 10 nauczycieli (2 grupy) przez 7 miesięcy.
Nauczyciele otrzymają materiały multimedialne, dostęp do platformy e-learningowej, po 20 godzin spotkań z trenerem. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji w zakresie języka angielskiego. Rekrutacja prowadzona będzie przez MODN w Ełku od 1.10.2010 roku.

Poprawiony: piątek, 14 stycznia 2011 20:32